ข้อมูล Forward Points สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

  • FWP Data Set Document version 1.0

  • FWP Data Set Manual version 1.0

  • FWP Classification Document version 1.0

  • แบบรายงานข้อมูล Forward Points สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย มีผลบังคับใช้ ม.ค. 63

  • เอกสารชี้แจงการรายงาน Forward Points สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 2

  • แผนการทดสอบ IWT – ชุดข้อมูล Forward Points ปี 2562

  • Data File Manual V1.0 as of 22 มิ.ย. 2561

  • Data File Document V1.0 as of 22 มิ.ย. 2561

  • แบบรายงานข้อมูล Forward Points สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

  • เอกสารชี้แจงการรายงาน Forward Points สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย