​รายงานข้อมูลตามโครงการการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-creditors)

  • แบบรายงานข้อมูลคำขอเข้าร่วมโครงการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-creditors)

  • แบบรายงานข้อมูลสถานะดำเนินการโครงการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลาย (Multi-creditors)

  • เอกสารประชุมชี้แจงการทดสอบ IWT – DR BIZ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-creditors) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563

  • เอกสาร Test Scenario

  • แบบรายงานข้อมูลคำขอเข้าร่วมโครงการ DR BIZ

  • แบบรายงานข้อมูลคำขอเข้าร่วมโครงการ DR BIZ

  • แบบรายงานข้อมูลสถานะดำเนินการโครงการ DR BIZ

  • แบบรายงานข้อมูลลูกหนี้ที่ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

  • แบบรายงานข้อมูลลูกหนี้ที่ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น