​รายงานสินทรัพย์ที่อาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก ธปท.

  • รายงานสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินอาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก ธปท. (รายไตรมาส) ปรับปรุง ต.ค. 2563

  • รายงานสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินอาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก ธปท. (รายปี) ปรับปรุง 27 มิ.ย. 2562

  • รายงานสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่สถาบันการเงินอาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก ธปท. (ฐานข้อมูลภายใน ธพ.)

แบบรายงาน

  • แบบรายงานสำนักงานผู้แทน

  • รายงานสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินอาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก ธปท. (รายไตรมาส)

  • รายงานสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินอาจนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก ธปท. (รายปี)