​รายงานข้อมูลตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • แบบรายงานข้อมูลลูกหนี้ที่ขอความช่วยเหลือตามมาตรการ Soft loan เผยแพร่ 6 พ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63

 • แบบรายงานข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินตามมาตรการ Soft loan เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 63

 • แบบรายงานสถานะลูกหนี้ที่ได้รับ Soft loan เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ พ.ค. 63

 • แบบรายงานข้อมูลกลุ่มลูกหนี้ เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ พ.ค. 63

 • แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนก่อนครบกำหนด เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ มิ.ย. 63

 • แบบรายงานเงินชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ประกอบวิสาหกิจ เผยแพร่ 24 ธ.ค. 64: มีผลบังคับใช้ ก.พ. 65

 • แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด เผยแพร่ 18 ก.พ. 65: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 65

 • แบบรายงานเงินชดเชยความเสียหายแก่สถาบันการเงินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ เผยแพร่ 9 มิ.ย. 65: มีผลบังคับใช้ มิ.ย. 65

 • แบบรายงานเงินชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ประกอบวิสาหกิจ เผยแพร่ 3 ก.ค. 66: มีผลบังคับใช้ ส.ค. 66

 • ข้อมูลประกอบรูปแบบการปรับตัว (Transformation Activities) เผยแพร่ 21 ก.ย. 66: มีผลบังคับใช้ 2 ต.ค. 66

 • แบบรายงานการยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟูของลูกหนี้วิสาหกิจ เผยแพร่ 19 ส.ค. 65: มีผลบังคับใช้ ก.ย. 65

 • แบบรายงานสถานะผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับสินเชื่อและดอกเบี้ยที่ สง.ไม่เรียกเก็บ เผยแพร่ 19 ส.ค. 65: มีผลบังคับใช้ ก.ย. 65

 • แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนก่อนครบกำหนด เผยแพร่ 24 มิ.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินตามมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการยื่นขอเข้ามาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 2 ธ.ค. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการขอสินเชื่อตามมาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 2 ธ.ค. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินตามมาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนก่อนครบกำหนด เผยแพร่ 24 มิ.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกระบวนการรับชำระ Soft loan คืนก่อนกำหนด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 • แผนการทดสอบ IWT – แบบรายงานเงินชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ประกอบวิสาหกิจ

 • แผนการทดสอบ IWT – แบบรายงานการยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟูของลูกหนี้วิสาหกิจ

 • แผนการทดสอบ IWT - แบบรายงานเงินชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ประกอบวิสาหกิจ

 • แผนการทดสอบ IWT - แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อครบกำหนด

 • แผนการทดสอบ IWT- แบบรายงานเงินชดเชยความเสียหายแก่สถาบันการเงินตามมาตรการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ (ปรับปรุง 9 มิ.ย. 65)

 • แบบรายงานเงินชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ประกอบวิสาหกิจ เผยแพร่ 24 ธ.ค. 64: มีผลบังคับใช้ ก.พ. 65

 • แบบรายงานข้อมูลลูกหนี้ที่ขอความช่วยเหลือตามมาตรการ Soft loan ของ ธปท. เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใชั เม.ย.63

 • แบบรายงานข้อมูลลูกหนี้ที่ขอความช่วยเหลือตามมาตรการ Soft loan ของ ธปท. เผยแพร่ 30 ก.ย. 63: มีผลบังคับใช้ เม.ย.63

 • แบบรายงานข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงินตามมาตรการ Soft loan ของ ธปท. เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 63

 • แบบรายงานสถานะลูกหนี้ที่ได้รับ Soft loan เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ พ.ค. 63

 • แบบรายงานข้อมูลกลุ่มลูกหนี้ เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ พ.ค. 63

 • แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนก่อนครบกำหนด เผยแพร่ 10 มิ.ย. 63: มีผลบังคับใช้ มิ.ย. 63

 • ข้อมูลประกอบรูปแบบการปรับตัว (Transformation Activities) เผยแพร่ 22 มิ.ย. 66: มีผลบังคับใช้ 3 ก.ค. 66

 • ข้อมูลประกอบรูปแบบการปรับตัว (Transformation Activities) เผยแพร่ 2 มี.ค. 66: มีผลบังคับใช้ 7 มี.ค. 66

 • ข้อมูลประกอบรูปแบบการปรับตัว (Transformation Activities) เผยแพร่ 20 ต.ค. 65: มีผลบังคับใช้ 25 ต.ค. 65

 • ข้อมูลประกอบรูปแบบการปรับตัว (Transformation Activities) เผยแพร่ 19 ส.ค. 65: มีผลบังคับใช้ ก.ย. 65

 • แบบรายงานสถานะผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับสินเชื่อและดอกเบี้ยที่ สง.ไม่เรียกเก็บ เผยแพร่ 14 มิ.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟูของลูกหนี้วิสาหกิจ เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนก่อนครบกำหนด เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานสถานะผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับสินเชื่อและดอกเบี้ยที่ สง.ไม่เรียกเก็บ เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการยื่นขอเข้ามาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 29 ก.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการขอสินเชื่อตามมาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 29 ก.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการยื่นขอเข้ามาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 24 มิ.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการขอสินเชื่อตามมาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 24 มิ.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการยื่นขอเข้ามาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการขอสินเชื่อตามมาตรการ Asset Warehousing เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แบบรายงานการคืนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนก่อนครบกำหนด เผยแพร่ 19 เม.ย. 64: มีผลบังคับใช้ เม.ย. 64

 • แผนการทดสอบ IWT / Go live แบบรายงานการรับชำระ Soft loan คืนก่อนกำหนดและแบบรายงานรายเดือน