​รายงานสินเชื่อที่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์

 • MGL Data Set Document version 1.6

 • MGL Data Set Manual version 1.7

 • MGL Classification Document version 1.2

 • LTV Data Set Document version 1.1

 • LTV Data Set Manual version 1.1

 • LTV Classification Document version 1.2

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • แบบรายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจำแนกตาม LTV Ratio

 • แบบรายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจำแนกตาม LTV Ratio

 • แบบรายงานการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (เริ่มงวด ก.ย. 51)

 • เอกสารประกอบการชี้แจงการรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 • คำถาม-คำตอบการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูล

 • แผนการทดสอบ IWT/Golive – ชุดข้อมูลสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage Loan) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • แผนการทดสอบ IWT – ชุดข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจำแนกตาม LTV ratio (สถาบันการเงินเฉพาะกิจ)

 • MGL Data Set Document version 1.5 (วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Manual version 1.6 (วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (ปรับปรุง 27 ธ.ค. 62)

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ปรับปรุง 27 ธ.ค. 62)

 • MGL Data Set Document version 1.4 (วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Manual version 1.5 (วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Classification Document version 1.1 (วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Manual version 1.4 (วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Document version 1.3 (วันที่เผยแพร่ 22 ก.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Manual version 1.3 (วันที่เผยแพร่ 22 ก.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Classification Document version 1.0 (วันที่เผยแพร่ 22 ก.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Document version 1.2 (วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Manual version 1.2 (วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Document version 1.1 (วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Manual version 1.1 (วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Document version 1.0 (วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • MGL Data Set Manual version 1.0 (วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • แบบรายงานสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • LTV Data Set Document version 1.0 (วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • LTV Data Set Manual version 1.0 (วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • LTV Classification Document version 1.1 (วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)

 • LTV Classification Document version 1.0 (วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 62 วันที่มีผลบังคับใช้ เม.ย. 62)