หมายเหตุ

  1. คำร้องยังส่งมาไม่ถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาตรวจสอบสถานะอีกครั้ง ภายหลังการยื่นคำร้องแล้ว ประมาณ 3-4 สัปดาห์
  2. เบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับที่ระบุในแบบคำร้องฯ
  3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
  4. ไม่มีข้อมูลตามที่สอบถาม โปรดตรวจสอบกับผู้ยื่นคำร้อง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-356-8690

ภาพขั้นตอน