คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Payment

กระบวนขอรับใบอนุญาต e-Payment 

 

 

license-process
ชื่อคู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Payment

  • แบบประเมินตนเองว่าธุรกิจของท่านเข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตและท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่

  • แนวทางการจัดทำ email เพื่อขอนัดหมายหารือรูปแบบการให้บริการร่วมกับธปท

  • แนวทางการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการหารือรูปแบบการประกอบธุรกิจและระบบสารสนเทศ

  • รายการเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน

  • กรอบหลักการพิจารณาการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

  • เกณฑ์การกำกับดูแล

  • โทษอาญากรณีประกอบธุรกิจชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน