กํากับระบบสถาบันการเงิน

มุ่งรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน โดยการกำกับตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพ และมี เสถียรภาพ ย่อมสนับสนุน ให้เศรษฐกิจเติบโตได้ อย่างยั่งยืน

test

โครงสร้างและสถาบันการเงินที่อยู่ ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท.

ระบบสถาบันการเงินทำหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการด้านการชำระราคาสินค้าและบริการ ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

TEST

หน้าที่ของ ธปท. ต่อระบบสถาบันการเงิน

test

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

การกําหนดนโยบายสถาบันการเงิน

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ
test

การกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน

รับผิดชอบงานตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ งานวิเคราะห์สถาบันการเงิน และงานประเมินแบบจำลองสถาบันการเงิน

อ่านต่อ

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ระบบการเงิน ตลาดเงิน และสถาบันการเงินมีขอบเขตธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

test

การแก้ปัญหาสถาบัน

การเงิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ