อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร31.292 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

23 Mar 2023

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • อธิบายข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ