การให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่องในสภาวะฉุกเฉิน

Emergency Liquidity Assistance: ELA

การให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่องในสภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Liquidity Assistance: ELA)

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Liquidity Assistance: ELA) แก่สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่อง ผ่านการกู้ยืมเงินจาก ธปท. ด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ซึ่งช่องทางนี้จะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโดยรวม

 

ในการให้ความช่วยเหลือ ELA แก่สถาบันการเงิน ธปท. อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (2) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยสถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่องสามารถยื่นขอความช่วยเหลือจาก ธปท. ตามรายละเอียดในระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินนโยบายการเงิน