ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia)

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ

เศรษฐกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2564 - 2565

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2563 - 2564

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2562

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2561

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2558

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2557

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2556

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2555

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2554

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินกัมพูชา ปี 2553

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในกัมพูชา

 

ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทยเข้าไปให้บริการในกัมพูชา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 

ธนาคารพาณิชย์ไทย

สาขา

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1 สาขา ได้แก่ กรุงพนมเปญ

2.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
*ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินงานในกัมพูชาภายใต้ชื่อ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ (Cambodian Commercial Bank: CCB)

4 สาขา ได้แก่ กรุงพนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง และสีหนุวิลล์

3.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2 สาขา ได้แก่ กรุงพนมเปญ และเสียมเรียบ

4.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 สาขา ได้แก่ กรุงพนมเปญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลยุทธ์การต่างประเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สายองค์กรสัมพันธ์

E-mail: IND-InterStrategy@bot.or.th