การประชุมชี้แจง

การประชุมชี้แจง

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่สนใจและประชาชน เข้ามาศึกษาและได้รับข้อมูลของหัวข้อการประชุมชี้แจงดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน

24 มีนาคม 2566 : งาน Building Risk Culture for Board ปี 2566 ("ยกระดับองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย Three Line of Defense")

 • Building Risk Culture for Board

 • Values creation and preservation through risk management culture

23 ธันวาคม 2565 : งาน e-Payment สัมพันธ์ ประจำปี 2565

 • สไลด์งาน e-payment สัมพันธ์ ปี 2565

9 ธันวาคม 2565 : งานสัมมนา PDPA Workshop หลังบังคับใช้...อะไรที่ต้องยกระดับ ณ สำนักงานภาคเหนือ ธปท.

 • เอกสารประกอบงานสัมมนา

 • กรณีศึกษาที่ 1

 • กรณีศึกษาที่ 2

 • กรณีศึกษาที่ 3

 • กรณีศึกษาที่ 4

 • กรณีศึกษาที่ 5

21 กุมภาพันธ์ 2565 : การจัดประชุมชี้แจงการจัดทำ Self-Assessment ต่อผู้ประกอบธุรกิจ e-Payment

 • เอกสารชี้แจงแนวทางการตอบ Self-Assessment Survey

21 ธันวาคม 2564 : การจัดงาน e-Payment สัมพันธ์ ประจำปี 2564 ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

 • กำหนดการงาน e-Payment สัมพันธ์ ประจำปี 2564

 • เอกสารงาน e-Payment สัมพันธ์ ปี 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 : งานสัมมนา PDPA ก่อนบังคับใช้...อะไรที่ต้องพร้อม สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)

 • เอกสารประกอบงานสัมมนา ช่วงที่ 1

 • เอกสารประกอบงานสัมมนา ช่วงที่ 2

 • เอกสารประกอบงานสัมมนา ช่วงที่ 3

8 ตุลาคม 2563 : ​การประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงร่างแนวนโยบายการใช้ Thai Standard QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน

 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

 • แนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน

 • แบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่างประกาศ ธปท.