ระบบบาทเนต

22 Mar 2023 Takes 999 minutes to read

Overview

The Bank of Thailand (BOT) developed the BAHTNET system (Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network), which is the fundamentala financial infrastructure to facilitate support the transfer of high- value funds transfer among financial institutions and organizations with deposit current accounts at the BOT. The transfer of funds is completed in a Real-Time Gross Settlement (RTGS) basis, which is final with immediate effect (Finality) and irrevocable.

BAHTNET system was launched on 24 May  1995 with objectives to mitigate settlement risk among financial institutions that maintain deposit current accounts at the BOT as well as to facilitate efficient, quick, and secure funds transfers to third parties. Prior to the establishment of the BAHTNET system, payments among financial institutions were executed by cheque in which the payees were not able to receive the funds immediately due to the process of collection and settlement between the paying and receiving banks that had to be completed first. Therefore, payees were exposed to risk becausedue to the payment finality was not achievedreached immediately, which may lead to the greater risk in overall payment systems.

Due to Thailand’s rapid expansion of trade and economy, the amount of daily payment transactions has increased in both volume and value. To make the high-value financial transactions more convenient, cost-saving, and secure, the BOT developed thean electronic large-value funds transfer system, known as BAHTNET for the first time in 1995 and has been continuously improving its the services by linking with other systems domestically and internationally to facilitate the financial transactions to bethat are more efficient.

For exampleBy that, BAHTNET had system linked with the Government Fiscal Management Information System (GFMIS) system of tThe Comptroller General’s Department to serve for government payment in 2004., In 2006, BAHTNET also linked with Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) Company systems to supportfacilitate a the real-time equity and corporate bonds securities settlementpayment in 2006, and later in 2014, BAHTNET linked with the USD CHATS system of the Central bank of Hong Kong Monetary Authority for Payment versus Payment (PvVP) transactions to handle support the sale of foreign exchange money settlement in the currency of Thai Baht (THB) and in U.S. Dollar (USD), to aiming to reduce the risk of foreign exchange settlementpayment being made in different time zone. in 2014.

Furthermore, the Bank of Thailand (BOT) invented the a mechanism to reduce interbank settlement risk of the settlement between banks calledon Nnet Ssettlement basis. In 2015, BOT set introduced out  a Securities Requirement for Settlement: (SRS) for managing risks from multilateral net settlement funds transfer inthrough BAHTNET system to ensure that Nnet Ssettlement can be completed within a specified timeon time despite of the failed payment from member having insufficient funds to reduce the overall risk of national payment system.

From the year of 2017 onwards, the Bank of Thailand BOT has applied standards and new technologies to BAHTNET system such as the standard forof Information Security Management System (ISO/IEC 27001) to increase the security of computer system forclients in BAHTNET usage system to be reliable and consistent. The API technology was also introduced to BAHTNET by implemented for BAHTNET Status Tracking service initially to notify results of funds transfer into creditor account provide notification of funds activity and will be used to improve other services of BAHTNET  will continue to be improved in the future.

In 2022, the Bank of Thailand (BOT) appliedadopted the ISO 20022 international payment messageing standard (ISO 20022) to BAHTNET system which enhances the capability to supportsprovide richer and more structured wider range of payment data (Rich and Structured Data) enabling more the effectiveefficient trackability of financial transactions and conducive to future innovations.

BAHTNET members are required to maintain deposit current accounts with the BOT,Bank of Thailand and currentlywhich consists of commercial banks, specialized financial iInstitutions, finance companies, securities company, government agencies, Thailand Securities Depository Co., Ltd. and BOT internal departments. of the BOTBank of Thailand.

Regarding the Bank of Thailand (BOT) regulations on BAHTNET services B.E. 2549, members can be classifiedare divided into 2 types as below.

1. Direct member is a member who is granted permission by the BOTank of Thailand to use BAHTNET services system on his own BAHTNET workstation subsystem.

2. Associate member is a member who is granted permission by the Bank of ThailandBOT to use BAHTNET services system via other BAHTNET direct members’ BAHTNET workstation subsystem.

 

BAHTNET members are required to maintain deposit current accounts at the BOT Bank of Thailand and agree to comply with the Bank of Thailand regulation on’s BAHTNET servicesregulation B.E. 2549 which indicates the dutiesauthority and scope of responsibility betweenof the BOT, as a service provider, and the members.

Moreover, the regulation specifies the types and guidelines of the services. In case of a third-party Ffunds transfer, in which a commercial bank offers its customer the service to transfer funds via BAHTNET to a receiver’s account at another bank, the service must comply with BAHTNET Funds Transfer Guideline for Commercial Bank’s Customer Service to ensure fairness to customers. In the event of unresolved dispute, the matter will be submitted to the arbitrators. eEach party will appoint one arbitrator, and the two arbitrators will together appoint an outsider as a neutral arbitrator.

BAHTNET Mmembers can access BAHTNET system via two channels as follows:

1. S.W.I.F.T network which is an international financial telecommunication network, in which members are required to send messages in accordance with S.W.I.F.T standards (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) message standard . However, mMembers who use S.W.I.F.T system can improve internal work system develop internal system to link directly with the BOT Bank of Thailand directly as in Straight-through Processing (STP).

2. BOT WEB PORTAL in Electronic Financial Services (EFS) system fromprovided by the  BOTBank of Thailand, which requires members to send messages according to the standard that Bank of ThailandBOT has developed in accordance with S.W.I.F.T message standards. However, all BAHTNET members, both S.W.I.F.T and non-S.W.I.F.T. members, are required to install BAHTNET Web Service to makerequest inquiry of account balance, view activity ofmovement of deposit or bond’s accounts as well as to manage transaction queue for transactions that wasare submitted via BAHTNET and end-of-day reports.

Apart from the above, the Bank of ThailandBOT is in the process of developing additional channels to link BAHTNETinternal systems and with other related Financial Market Infrastructures onvia Straight -Through Processing (STP) basis byusing  API technology.

BAHTNET system operates on bank’s working days from 8.30 a.m. to 5.30 p.m., offering the following services:

1. Funds Transfer

Members can transfer funds from their deposit current account at the Bank of ThailandBOT to other member’s account or transfer between their own accounts at the Bank of ThailandBOT.

2. Third Party Funds Transfer

Members are able tocan transfer funds on clients’ order, from the client’s account to a beneficiary account at another bank. The transfer of funds is conducted on the a same day basis.

3. Inquiry

Members are able tocan use BAHTNET system to requestaccess to their account information such as account balance, account activity movements,  and inquire the status of itemstransactions in queue and those that are already processed.

4. Bilateral Communication

Members are able tocan communicate with other members via BAHTNET at any time during operating hours.

5. Message Broadcast

Members are able tocan receive messages broadcasted from the Bank of ThailandBOT broadcast to all membersusers. This feature also allows each member to broadcast messages to all members uponby submitting request to the Bank of ThailandBOT.

6. Multilateral Funds Transfer - MFT

Members can request to use Multilateral Funds Transfer service from the BOTank of Thailand to make settlements on net settlement basis. This function allows simultaneous debit/credit funds transfers for daily settlements. These settlements are will be settled in net settlement basis format such asFor example, Ccheque clearing and funds transfer  clearingsystem.

BAHTNET system is a real-time funds transfer system that is irrevocable. It requires a greater level of liquidity than the traditional net settlement system., tTherefore, the transferor must have an adequate amount of funds in the account at the BOT to successfully processsubmit a funds transfer order.

To provide more efficient liquidity management for members, the BOTank of Thailand is offering Intraday Liquidity Facility (ILF) to BAHTNET members which are financial institutions under the Bank of ThailandBOT supervision. To apply for ILF usage, each member is required to submit letter of agreement to sell their securities to BOT at the beginning of business day and stating that the member will buy back those securities at the end of the day. ILF granted for each member depends on his collateralized securities with no charge for usage during the business day. However, BAHTNET members canare entitled to activate ILF only when they have insufficient balance in their current accounts and ILF can be used for transaction settlement via BAHTNET system only. In the case of overnight use of ILF, the Bank of ThailandBOT will charge compensation to default members by applying policy rate plus 0.5 per annum.

However, in the event that the transferor may faces momentary liquidity shortage causing funds transfer order to be halted, BAHTNET utilizes mechanisms to handle this situation as follows

1. A Queuing Mechanism is used in case of member having insufficient funds in the account, the funds transfer requestorder will be placed in a queue until there are sufficient funds in the account to cover the funds transfer order. Then, the funds transfer order will be proceeded in accordance with the liquidity of that moment.

2. An Automatic Gridlock Resolution is used in case a funds transfer order is in the queue but unable to settle due to liquidity shortage. The system searches the queue for a combination of funds transfer orders that have a manageable net clearing position, in which casethen these fund transfer orders are recorded and executed simultaneously.  ​

The Bank of ThailandBOT developed the BAHTNET system as a financial infrastructure to increase efficiency and reduce systemic risks withinof the payment system. There is no profit motive. In fact, the BAHTNET fee structure is meant to enticemotivate potential users to utilize electronic funds transfers and move away from paper-based system.

The fees that the member banks charge their customers is freely led by free market mechanism, but the Bank of ThailandBOT initially set ceilings to limit the fees within a reasonable range. However, the BOT lifted such requirements to promote the competition between financial institutions according to Bank of Thailand notification BOT. PSG (03) C. 3414/2543 Tthe Removal of Third PartyThird Party Funds Transfer Ceiling Fee 7 December B.E. 2543. As a result, fees are set according to each member’s considerations.

1. Monthly service fees are as follows:

 • BAHTNET Direct member                     3,500 Baht
 • BAHTNET Associate member                   500 Baht

2. Fees for differenteach types of services via BAHTNET and other requesttransaction via RTGS-DVP Linkage systemthe network system for securities settlementpayment

 • BOT will determine fees and fines of each service type according to the transaction amount and settlement time. 

BAHTNET system is designed for high-value funds transfer, thus the BOTBank of Thailand  has implemented high security measure, given that members transmitting messages to BAHTNET system via S.W.I.F.T. channel must apply security standard of S.W.I.F.T., which is an internationally accepted standard.

For members transmitting messages to BAHTNET via EFS WEB channel, there will beis a security control system using Digital Signature Technology in which the member is required to have the Private Key in their tokens to create Digital Signature for verifying their activities electronically in BAHTNET system. With this technology, BAHTNET is capable of assuring members with integrity, confidentiality, and authentication. BAHTNET also system verifies the completeness and accuracy of information that is being sent in the system andand includes continuous audit trail for all transactions to be kept as evidence. 

BAHTNET is a system with system has a self risk-prevention measure since the transfer of funds it is conducted aon RTGS transferbasis that is real-time, final, and irrevocable. Furthermore, the queuing mechanism for prioritizing fundsmanaging transfer orders helps minimize the risks in the BAHTNET system compared to other systems. Additionally, the Bank of ThailandBOT has set a measure calledled Securities Requirement for Settlement: SRS which aims to reduce settlement risk for Nnet Ssettlement.

The Bank of ThailandBOT set up a replicated backup site around 50 kilometers away from the main site providing identical backup hHardware and sSoftware tools and equipment identical to those used at of the mainactual systemsite to ensure continuousuninterrupted operation in case of system failure or any problem. In addition, the Bank of ThailandBOT has prepared a contingency plan to handle failure scenarios, both from the BOT and member sides. These security measures can ensure the members of a highly secured and highly effective service.

สถาบันผู้ใช้บริการบาทเนต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

AYUDTHBK

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

BKCHTHBK

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BKKBTHBK

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ICBCTHBK

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ICBKTHBK

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KASITHBK

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

KKPBTHBK

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KRTHTHBK

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

LAHRTHB2

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

SCBLTHBX

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SICOTHBK

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

STBCTHBK

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

TFPCTHB1

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

THCETHB1

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

TMBKTHBK

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

UBOBTHBK

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

UOVBTHBK

ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพฯ

BHOBTHBK

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

BNPATHBK

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ

BOFATH2X

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

CHASTHBX

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

CITITHBX

ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ

DCBBTHBK

ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

DEUTTHBK

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

HSBCTHBK

ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

MHCBTHBK

ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

OCBCTHBK

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ

SMBCTHBK

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ

BAABTHBK

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

EXTHTHBK

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

GOHUTHB1

ธนาคารออมสิน

GSBATHBK

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

SMEBTHBK

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

TIBTTHBK

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ADVNTHB1

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

CAPETHB1

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

KSOPTHB1

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

TSCCTHB1

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

TSFCTHB1

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

DEPGTHB1

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

FIIKTHB1

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด

NAITTHB1

บริษัทศูนย์ประมวลผล จำกัด

PRCYTHB1

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

TCHCTHB1

บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด

THPNTHB1

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

TSDCTHBK

บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

VIIHTHB1

กรมบัญชีกลาง

CGDXTHB1

กรมสรรพากร

REDPTHB1

ฝ่ายการเงินและการบัญชี ทีมรับ - จ่ายเงิน

BOTHTHB1ACG

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร - ทีมเงินฝาก

BOTHTHB1CAT

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร - ทีมจัดการพันธบัตร, ทีมการเงินพันธบัตร

BOTHTHB1DDG

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร - ส่วนหักบัญชีเช็ค

BOTHTHB1ECH

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

BOTHTHB1FMG

ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

BOTHTHB1NIG

ธนาคารแห่งประเทศไทย - ทีมสกุลเงินดิจิทัล

BOTHTHB1OP1

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร - ทีมบาทเนต

BOTHTHB1PSG

ธนาคารแห่งประเทศไทย - สายตลาดการเงิน

BOTHTHBK

 เงื่อนไขของการนับเวลาและการให้บริการตามตารางด้านล่างมีดังนี้ 
       1. เวลาตั้งต้นจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าผู้สั่งโอนแจ้งให้ธนาคารโอนเงินและลูกค้ามีเงินในบัญชีเพียงพอแก่การโอนเงิน
       2. เวลาสิ้นสุดนับจนถึงเวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินได้รับเงินผ่านระบบบาทเนต
       3. การแจ้งรายการโอนเงินไว้ล่วงหน้า หมายถึง รายการที่ลูกค้าผู้สั่งโอนได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนรายการมีผลอย่างน้อย 1 วันทำการ 
       4. กรณีระบบงานขัดข้อง ระยะเวลาในการให้บริการอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่ธนาคารกำหนดไว้

หน่วย.....นาที

 

 

ธนาคาร

กรณีลูกค้าแจ้ง
รายการโอน
​เงินกับธนาคารไว้ล่วงหน้า

กรณีลูกค้าไม่แจ้งรายการโอนเงินกับธนาคารไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ​ ​

มูลค่าการโอนเงิน

ที่กำหนด(ล้านบาท)

ไม่เกินมูลค่า
การโอนเงินที่กำหนด

เกินกว่ามูลค่า
การโอนเงินที่กำหนด

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

90

500

90

120

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

90

500

90

120

​กรณีระบบขัดข้องจะเริ่มดำเนินการหลังจากระบบใช้งานได้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

60

500

60

180

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

90

100

90

120

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

90

500

90

120

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

90

50

90

120

 

500

120

150

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

30

0.1

30

120

 

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

60

50

60

120

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ใช้เวลาประมาณ 15 - 60 นาที

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

60

50

60

90

 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

60

1

60

90

 

20

90

120

 

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

90

1

90

180

 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

90

10

90

120

 

50

120

ไม่ระบุ

 

ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

90

10

90

120

 

500

120

150

 

ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

60

500

60

60

 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

45

10

45

60

 

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 

สาขาธนาคารต่างประเทศ

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ

90

50

90

180

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

120

5

120

ไม่ระบุ

กรณีรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 5 ล้านบาท ธนาคารฯ จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

40

1

40

50

 

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพฯ

ประมาณ 45 - 60 นาที ยกเว้น กรณีที่มีปริมาณรายการมากอาจใช้เวลา 60 - 90 นาที

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

30 - 120

50

30 - 120

30 - 180

 

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

90

5

90

120

​กรณีรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือฝ่ายบริหารเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

ธนาคารแห่งอเมริกา สาขากรุงเทพฯ

ใช้เวลาประมาณ 60 นาที

ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรุงเทพฯ

60

5

60

90

 

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

60-90

50

60-90

90-180

ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง​ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ธนาคารได้รับ และตามดุลยพินิจของธนาคาร

​ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

​90

​50

​90

​150

​กรณีที่ติดต่อก่อนเวลา 11:00 น. และมีมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ

ใช้เวลาประมาณ 120 นาที

ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

60

1

60

200

 

ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ

90

25

90

120

​กรณีไม่ระบุมูลค่า ระยะเวลาที่ใช้ 90 นาที

ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ

60

5

60

90

 

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

     

ธนาคารออมสิน

45

ไม่กำหนด

60

  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

90

500

90

90

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ใช้เวลาประมาณ 90 นาที

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

30

10

30

45​

 

เงื่อนไขของการนับเวลาและการให้บริการตามตารางด้านล่างมีดังนี้ 
1. เวลาตั้งต้นจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินได้รับเงินจากระบบบาทเนต
2. เวลาสิ้นสุดนับจนถึงเวลาที่ผู้รับเงินได้รับเงินเข้าบัญชี 
3. กรณีระบบงานขัดข้อง ระยะเวลาในการให้บริการอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่ธนาคารกำหนดไว้

หน่วย : ภายใน.....นาที

ธนาคาร

เวลาที่ใช้

ธนาค​ารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15 - 30

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

20 - 60

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

15 - 60

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

60

ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

30

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ

60

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ

90

ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

180

ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพฯ

45 - 60

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

30

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

90 - 120

ธนาคารแห่งอเมริก​า สาขากรุงเทพฯ

60

ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ

30

ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรุงเทพฯ

60

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้Ï จำกัด สาขากรุงเทพฯ

30 - 120

อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ธนาคารได้รับและตามดุลยพินิจของธนาคาร

ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

15

ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ

120

ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ

120

ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ

180

ธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ

ไม่มีบริการ

ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ

60

ธนาคารออมสิน

60

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

90

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

90

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

60

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ไม่ระบุ

ธนาคารอิสลาม​แห่งประเทศไทย

45​

บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบาทเนต

หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 12)

 

หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 13)

 

หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 14)

 

หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 

หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 

หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

 

หนังสือมอบอำนาจให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ภายใต้ระบบการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 

- หลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ผ่านบาทเนตฉบับใหม่ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551)

 

- หลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ผ่านบาทเนต

 

- หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

- หนังสือขอเปิดบัญชีชำระเงิน

 

- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจแจ้งการโอนเงิน

 

- หนังสือแจ้งการโอนเงินกรณีบาทเนตขัดข้อง

 

- ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตตามแนวมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 

 • หนังสือแสดงความตกลงเพื่อดำเนินการกรณี BAHTNET Offline (แบบฟอร์ม BNO-1)

 • หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้ SRS และ ILF (แบบฟอร์ม BNO-2)

 • หนังสือมอบอำนาจทำธุรกรรมฝากเงิน กรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน (แบบฟอร์ม BNO-3)

 • หนังสือแจ้งรายละเอียดการรับดอกเบี้ย สำหรับการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงานกับ ธปท. (แบบฟอร์ม BNO-4)

 • 1. หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ : E-1

 • 2. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifier: E-2

 • 3. หนังสือแต่งตั้ง Certifier: E-3

 • 4. หนังสือแต่งตั้ง Officer: E-4

 • 5. หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) : E-5

 • 6. หนังสือแจ้งการเป็นตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมของผู้ใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ : E-6

 • 1. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier)

 • 2. หนังสือรับรองเครื่องปฏิบัติงาน (Certified Server)

 • 3. หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องปฏิบัติงาน

 • 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย : E-7

 • 5. หนังสือแจ้งการเป็นตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมของผู้ใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องปฏิบัติงาน : E-8

 • 1. หนังสือแสดงความตกลงว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • 2. หนังสือมอบอำนาจ ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • 3. หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • 4. หนังสือแจ้งให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสภาพคล่องระหว่างวันแทน

 • 5. หนังสือขอฝากตราสารหนี้

 • 6. หนังสือขอรับคืนตราสารหนี้

 • 7. หนังสือแสดงความตกลง ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม S-1)

 • 8. หนังสือมอบอำนาจ ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม S-2)

 • 9. หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม-S3)

 • 1. หนังสือแสดงความตกลงการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

 • 2. หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิ

 • 3. หนังสือมอบอำนาจ

 • 4. หนังสือแจ้งให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิแทน

 • 5. หนังสือขอฝากตราสารหนี้

 • 6. หนังสือขอรับคืนตราสารหนี้

​1. มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)

​1.1 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

1.2 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (FI to FI)

​2. ความเสี่ยง FX settlement risk

​หนังสือเวียน เรื่อง นำส่งแนวนโยบาย เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชำระดุลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

3. การดำเนินการกรณีสมาชิกของระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลาย

3.1 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การดำเนินการกรณีสมาชิกของระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลาย

3.1.1 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการกรณีสมาชิกของระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลาย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

​3.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

​3.3 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการกรณีธนาคารสมาชิกในระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

​3.4 หนังสือแสดงความตกลง

3.5 หนังสือมอบอำนาจ​

3.6 แบบฟอร์มการแจ้งสถานะกรณีสมาชิกของระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการล้มละลาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 12)

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 13)

 • หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์ม-B 14)

หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการบาทเนต (แบบฟอร์ม B-1.1)​ - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

 

หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการบาทเนตผ่านคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้บริการบาทเนตอื่น (แบบฟอร์ม B-1.2) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตสมทบ

 

 • ตารางเวลาทำการของระบบบาทเนตและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง​

 • หนังสือมอบอำนาจตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการบาทเนต (แบบฟอร์ม B-2.1) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

 • หนังสือมอบอำนาจสำหรับการใช้บริการบาทเนตผ่านคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของผู้ใช้บริการบาทเนตอื่น (แบบฟอร์ม B-2.2) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตสมทบ

 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการบาทเนต (แบบฟอร์ม B-3)

 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ BAHTNET Web Service (แบบฟอร์ม B-4)

 • หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม BAHTNET Web Service (แบบฟอร์ม B-5)

 • หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากเพื่อการโอนเงินบาทเนต (แบบฟอร์ม B-6)

 • สัญญาการขอร่วมใช้คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (แบบฟอร์ม B-7) - สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนตสมทบ​

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

 • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง​

 • แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดบัญชีและความประสงค์ขอรับ MT900, MT910 ทาง SWIFT (แบบฟอร์ม B-8)

 • แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดบัญชีและความประสงค์ขอรับ Message ทาง SWIFT (แบบฟอร์ม B-8)

 • คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับใช้บริการบาทเนต (ปรับปรุง 26 ส.ค. 2559)

 • การดำเนินการของ ธปท. ช่วงต้นวัน

 • การดำเนินการของ ธปท. ช่วงสิ้นวัน​

 • การดำเนินการของผู้ใช้บริการบาทเนตช่วงต้นวัน

 • การดำเนินการของผู้ใช้บริการบาทเนตช่วงสิ้นวัน​

 • หนังสือขอขยายเวลาให้บริการระบบบาทเนต (แบบฟอร์ม B-9)

 • พิธีปฏิบัติกรณีฉุกเฉินของระบบบาทเนต​

 • แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานบาทเนต (แบบฟอร์ม B-10)​

 • แบบฟอร์มการแจ้งระงับการใช้บริการ (แบบฟอร์ม B-11)​

หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 

หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 

หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

 

หนังสือมอบอำนาจให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. ภายใต้ระบบการเชื่อมโยงเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์

 

 • หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M1)

 • หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M2)

 • หนังสือแจ้งการรับมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. (แบบฟอร์ม M3)

 • หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการกับบัญชีเงินฝากที่ ธปท. (แบบฟอร์ม M4)

 • หนังสือแจ้งรายละเอียดธุรกรรมการชำระเงิน (แบบฟอร์ม M5)

 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย (แบบฟอร์ม M6)

 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (แบบฟอร์ม M7)

หนังสือขอส่งคำสั่งโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่ายให้ ธปท. ดำเนินการในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง (แบบฟอร์ม M8)

 

หนังสือแจ้งการใช้บริการการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับระบบ USD CHATS เพื่อการชำระดุลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (แบบฟอร์ม P1)

แบบฟอร์มแนบท้าย ประกาศ ธปท. เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และการนำตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียนมาเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • แบบฟอร์มแนบท้าย ประกาศ ธปท.

พิธีปฏิบัติ เรื่อง ข้อความการชำระเงินมูลค่าสูงผ่านระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO 20022

พิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินงานกรณีช่องทางสวิฟท์ขัดข้อง และการยกเลิกคำสั่งโอนเงิน

- หลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ผ่านบาทเนตฉบับใหม่ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551)

 

- หลักเกณฑ์การให้บริการโอนเงินแก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ผ่านบาทเนต

 

- หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

- หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

- หนังสือขอเปิดบัญชีชำระเงิน

 

- บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจแจ้งการโอนเงิน

 

- หนังสือแจ้งการโอนเงินกรณีบาทเนตขัดข้อง

 

- ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตตามแนวมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 

 • ว่าด้วยการดำเนินการกรณี BAHTNET Offline

เอกสารแนบท้ายระเบียบ

 • หนังสือแสดงความตกลงเพื่อดำเนินการกรณี BAHTNET Offline (แบบฟอร์ม BNO-1)

 • หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้ SRS และ ILF (แบบฟอร์ม BNO-2)

 • หนังสือมอบอำนาจทำธุรกรรมฝากเงิน กรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน (แบบฟอร์ม BNO-3)

 • หนังสือแจ้งรายละเอียดการรับดอกเบี้ย สำหรับการฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงานกับ ธปท. (แบบฟอร์ม BNO-4)

 • สรข. 4/2565 หลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องกรณี BAHTNET Offline

 • สรข. 5/2565 การฝากเงินกรณีฉุกเฉินด้านระบบงาน การคิดค่าตอบแทนการใช้เงินสภาพคล่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินกรณี BAHTNET Offline

 • สกง. 7/2565 ธุรกรรมด้านตลาดการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องกรณี BAHTNET Offline

 • นำส่งระเบียบและประกาศ ธปท. เกี่ยวกับการดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline: BNO) (ที่ ฝชพ. (ว.) 30/2565)

 • ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องปฏิบัติงาน (Electronic Financial Services via Certified Servers) (ฝทส.(03) ว. 112/2553)

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544

 • ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546

 • ค่าธรรมเนียมของบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

 • ค่าธรรมเนียมของบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องปฏิบัติงาน (Electronic Financial Servies via Certified Servers)

 • หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ : E-1

 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifier : E-2

 • หนังสือแต่งตั้ง Certifier : E-3

 • หนังสือแต่งตั้ง Officer : E-4

 • หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) : E-5

 • หนังสือแจ้งการเป็นตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมของผู้ใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ : E-6

 • หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier)

 • หนังสือรับรองเครื่องปฏิบัติงาน (Certified Server)

 • หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องปฏิบัติงาน

 • หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย : E-7

 • หนังสือแจ้งการเป็นตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมของผู้ใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องปฏิบัติงาน : E-8

 • สรข. 2/2552 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน พ.ศ. 2552

 • สรข. 2/2556 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • สรข. 1/2558 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

 • สรข. 6/2552 เรื่อง การกำหนดสถาบันอื่นเป็นสถาบันการเงินตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจะรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • สรข. 2/2563 เรื่อง ราคาตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับซื้อในการซื้อขายตราสารหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • สรข. 8/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • สรข. 3/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • สรข. 9/2552 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้และวิธีคำนวณ

 • สรข. 10/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการเกี่ยวกับเงินสภาพคล่องระหว่างวันในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง

 • สรข. 6/2559 เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • สรข. 3/2563 เรื่อง การคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสถาบันการเงินสิ้นสิทธิซื้อคืนตราสารหนี้

 • สรข. 3/2554 เรื่อง ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน

 • พิธีปฏิบัติในการฝาก/ถอนหรือโอนตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ภายหลังการรวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)

 • ฝรช.(12) ว. 132/2549 เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custody fee) จากหลักทรัพย์เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • เอกสารแนบ หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝากตราสารหนี้เป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (Custody Fee for ILF)

 • ฝชต.20 ว. 54/2554 เรื่อง การรับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน

 • นำส่งประกาศ ธปท. เรื่อง ราคาตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับซื้อในการซื้อขายตราสารหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน และประกาศ ธปท. เรื่อง การคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสถาบันการเงินสิ้นสิทธิซื้อคืนตราสารหนี้ (ที่ ฝชพ. (ว.) 7/25

 • หนังสือแสดงความตกลงว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • หนังสือมอบอำนาจ ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

 • หนังสือแจ้งให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสภาพคล่องระหว่างวันแทน

 • หนังสือขอฝากตราสารหนี้

 • หนังสือขอรับคืนตราสารหนี้

 • หนังสือแสดงความตกลง ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม S-1)

 • หนังสือมอบอำนาจ ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม S-2)

 • หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องในกรณีวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากกรณีฉุกเฉิน (แบบฟอร์ม-S3)

ระเบียบ ธปท. ว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

 • ประกาศ ธปท. เรื่อง วิธีการดำรงตราสารหนี้ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

 • ประกาศ ธปท. เรื่อง การติดตาม การตรวจสอบการดำรงตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิและการคิดค่าปรับ

 • ประกาศ ธปท. เรื่อง การใช้ประโยชน์อื่นของตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิ

 • ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 1/2558 เรื่อง วันเริ่มดำรงตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิ

 • ประกาศ ธปท. เรื่อง วิธีการดำรงตราสารหนี้ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • หนังสือเวียนที่ ฝชพ. (ว.) 158 /2557 เรื่อง นำส่งระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

 • หนังสือเวียนที่ ฝชพ. (ว.) 9/2558 เรื่อง นำส่งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (เพิ่มเติม)

 • หนังสือเวียน ที่ ฝชพ. (ว.) 49/2561 เรื่อง นำส่งประกาศ ธปท. เรื่อง วิธีการดำรงตราสารหนี้ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 • หนังสือแสดงความตกลงการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

 • หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิ

 • หนังสือมอบอำนาจ

 • หนังสือแจ้งให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิแทน

 • หนังสือขอฝากตราสารหนี้

 • หนังสือขอรับคืนตราสารหนี้

 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (FI to FI)

 • ​หนังสือเวียน เรื่อง นำส่งแนวนโยบาย เรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชำระดุลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • 3.1 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การดำเนินการกรณีสมาชิกของระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลาย

 • 3.1.1 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการกรณีสมาชิกของระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลาย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)​

 • 3.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้ใช้บริการบาทเนตเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

 • ​3.4 หนังสือแสดงความตกลง

 • 3.5 หนังสือมอบอำนาจ​

 • 3.6 แบบฟอร์มการแจ้งสถานะกรณีสมาชิกของระบบการชำระเงินที่มีความสำคัญเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการล้มละลาย

แบบแจ้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการโอนเงินเพื่อลูกค้าของธนาคารผ่านบาทเนต

 • แบบแจ้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการโอนเงินเพื่อลูกค้าของธนาคารผ่านบาทเนต