ร่วมงานกับ ธปท.

มาเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในรักษาเสถียรภาพและผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมมีเส้นทางการเติบโตในอาชีพอย่างมั่นคง

Life@BOT

Life@BOT

ทำงานที่แบงก์ชาติเป็นอย่างไร?

 

ที่นี่ เราส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) เน้นการเสริม
สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ดูชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
t1

t

t2

t2

ธปท. มองหาคนที่จะมาร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง

ธปท. มองหาคนเก่ง คนดี และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์เพื่อเป็นส่วน สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
#ปลดปล่อยศักยภาพกับภารกิจระดับชาติ

 

สมัครงานกับ ธปท.

ทำงานที่แบงก์ชาติจะให้ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย และสบายใจกับการดูแล

สมัครงาน