คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย (กขธ.)

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อวางแนวนโยบายและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้การพิจารณาสั่งการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย (กขธ.)”  ประกอบด้วย

 องค์ประกอบตำแหน่ง
1ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศประธาน
2ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กรรองประธาน
3ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย (นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ) รองประธาน
4ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์กรรมการ
5

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม

กรรมการ
6ผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการ
7รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องเลขานุการ
8รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ที่ดูแลงานด้านงานด้านบริหารงานเอกสาร จดหมายเหตุและศูนย์เก็บเอกสารเลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  1. วางแนวนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. กำหนดระเบียบปฏิบัติในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
  3. ดูแลการวางแผนงาน โครงการ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  4. พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  5. อนุมัติการให้ข้อมูลตามที่มีผู้ร้องขอ ในกรณีเป็นข้อมูลที่สามารถอนุมัติได้เอง ส่วนข้อมูลที่พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ และบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะให้เสนอคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบจ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
  6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน พร้อมทั้งมอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้แก่คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร

ความถี่ของการประชุม

เมื่อมีกรณีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ​