คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย (กขธ.)

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อวางแนวนโยบายและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย และให้การพิจารณาสั่งการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย (กขธ.)”  ประกอบด้วย

 องค์ประกอบตำแหน่ง
1ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมายประธาน
2ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กรรองประธาน
3ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายรองประธาน
4ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์กรรมการ
5ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินกรรมการ
6ผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกรรมการ
7รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องเลขานุการ
8รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ที่ดูแลงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลเลขานุการ
9ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  1. วางแนวนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. กำหนดระเบียบปฏิบัติในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
  3. ดูแลการวางแผนงาน โครงการ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  4. พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  5. อนุมัติการให้ข้อมูลตามที่มีผู้ร้องขอ ในกรณีเป็นข้อมูลที่สามารถอนุมัติได้เอง ส่วนข้อมูลที่พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจ       และบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะให้เสนอคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบจ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
  6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน พร้อมทั้งมอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้แก่คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร

ความถี่ของการประชุม

เมื่อมีกรณีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ​