คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ ธปท. ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ผู้ว่าการ ธปท. เป็นรองประธาน และรองผู้ว่าการสามคน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกห้าคน เป็นกรรมการ ผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

​องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นายปรเมธี วิมลศิริ

นายปรเมธี วิมลศิริ

ประธานกรรมการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

​รองประธานกรรมการ

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

กรรมการ

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

กรรมการ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

กรรมการ

นายดนุชา พิชยนันท์

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

นายพรชัย ฐีระเวช

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการ

นายมนัส แจ่มเวหา

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการ

นายรพี สุจริตกุล

นายรพี สุจริตกุล

กรรมการ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการ

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ

เลขานุการ

นายอภิชน จันทรเสน

นายอภิชน จันทรเสน

ผู้ช่วยเลขานุการ​

นางสาววิสาข์ โตโพธิ์ไทย

นางสาววิสาข์ โตโพธิ์ไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการและการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ความถี่ในการจัดประชุม

มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง​

›› ระเบียบว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท.