คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายระบบสถาบันการเงินของ ธปท. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบ เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพมั่นคง

​องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประธานกรรมการ

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

รองประธานกรรมการ

นายเมธี สุภาพงษ์

นายเมธี สุภาพงษ์

กรรมการ

นายพรชัย ฐีระเวช

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ

เลขาธิการ ก.ล.ต.

เลขาธิการ ก.ล.ต.

กรรมการ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

กรรมการ

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพรชัย ชุนหจินดา ​

นายพรชัย ชุนหจินดา ​

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอายุสม์ กฤษณามระ

นายอายุสม์ กฤษณามระ ​

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวภาวนา เนียมลอย

นางสาวภาวนา เนียมลอย

​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2551

1.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

2.  ติดตามการดำเนินงานของ ธปท. ในการเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน และการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

3.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

4.  กำหนดนโยบายการเปิดและปิดสาขาสถาบันการเงิน

5.  กำหนดอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

6.  เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการเงินรายใหม่