คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายระบบสถาบันการเงินของ ธปท. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบ เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพมั่นคง

​องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประธานกรรมการ

นายรณดล นุ่มนนท์

นายรณดล นุ่มนนท์

รองประธานกรรมการ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

นางอลิศรา มหาสันทนะ

กรรมการ

นายพรชัย ฐีระเวช

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล

กรรมการ

นายชูฉัตร ประมูลผล

นายชูฉัตร ประมูลผล

กรรมการ

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนพดล เภรีฤกษ์

นายนพดล เภรีฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุภัค ศิวะรักษ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอายุสม์ กฤษณามระ

นายอายุสม์ กฤษณามระ ​

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย เลิศลาภวศิน

นายสมชาย เลิศลาภวศิน

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2551

1.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

2.  ติดตามการดำเนินงานของ ธปท. ในการเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน และการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

3.  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

4.  กำหนดนโยบายการเปิดและปิดสาขาสถาบันการเงิน

5.  กำหนดอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

6.  เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันการเงินรายใหม่