คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee)​​​​​​​​​​​

 

​คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง (กคส.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธปท.) ในการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานของ ธปท. มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ​​

​องค์ประกอบของคณะกรรมการ

 นายสุภัค ศิวะรักษ์

นายสุภัค ศิวะรักษ์

ประธานกรรมการ

 นายรพี สุจริตกุล

นายรพี สุจริตกุล

กรรมการ

 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการ

 นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

กรรมการ

 นายศักดิ์ เสกขุนทด

นายศักดิ์ เสกขุนทด

กรรมการ

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เลขานุการ

หน้าที่และค​​​​วามรับผิดชอบ

 

1. กลั่นกรองกรอบ นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ ธปท. ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คบส.) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธปท.

2. กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการ ธปท. ในการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของ ธ​ปท. ให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็น ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

3. ​กำกับและประสานงานกับ คบส. เพื่อให้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญได้รับการบริหารอย่างเหมาะสม

ความถี่ในการจัดประชุม

 

กคส. ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น​​