คณะกรรมการธรรมาภิบาล

 

​คณะกรรมการธรมาภิบาล (CG) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธปท.) ในการกลั่นกรองงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธปท. โดยมุ่งเน้นให้ ธปท. มีระบบและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม

​องค์ประกอบของคณะกรรมการ

  นายรพี สุจริตกุล

นายรพี สุจริตกุล

ประธานกรรมการ

 นายพรชัย ฐีระเวช

นายพรชัย ฐีระเวช

กรรมการ

 นายนิธิ ภัทรโชค

นายนิธิ ภัทรโชค

กรรมการ

 นางรุ่ง มัลลิกะมาส

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

กรรมการ

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1. เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการ ธปท. เพื่อให้ ธปท. มีกรอบธรรมาภิบาลที่ดี และเหมาะสมกับการเป็นธนาคารกลาง 
2. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล
3. ติดตามมาตรฐานสากลด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับปรุงกรอบธรรมาภิบาลของ ธปท.
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธปท.

ความถี่ในการจัดประชุม

 

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมตามความจำเป็น​​