ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct & Ethics)

ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

     เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้พนักงานและลูกจ้างยึดถือในการปฏิบัติงานและประพฤติตนในฐานะเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีภารกิจของธนาคารกลาง จึงต้องมีความเป็นกลาง เที่ยงธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดี ส่งเสริมชื่อเสียงของ ธปท. 

     ทั้งนี้ เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติ และพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้คณะกรรมการ ธปท. มีอำนาจกำหนดข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยจรรยาบรรณ ธปท. จึงได้กำหนดข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ (ข้อบังคับฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ) เพื่อให้พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือในการปฏิบัติงาน และประพฤติตนต่อไป 

     ประมวลจริยธรรม  (Code of Conduct) หมายถึง สิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือต้องละเว้นปฏิบัติ  หากฝ่าฝืน จะเป็นการผิดวินัย ต้องถูกลงโทษ 

     จรรยาบรรณ (​Ethics) หมายถึง สิ่งที่พึงปฏิบัติหรือละเว้น หากฝ่าฝืน จะถูกตักเตือน หรือให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรือให้ได้รับการพัฒนาตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร

     สรุปหลักการสำคัญของ ข้อบังคับฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ แบ่งออกเป็น 4 หมวด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ประมวลจริยธรรม
กำหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือต้องละเว้นปฏิบัติ  โดยพิจารณาจากแง่มุม 4 ด้าน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อประเทศชาติ และ ธปท.
ส่วนที่ 2 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อประชาชน และสังคม 
ส่วนที่ 3 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 4 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณ
กำหนดสิ่งที่พึงปฏิบัติหรือละเว้น โดยพิจารณาจากแง่มุม 4 ด้าน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อประเทศชาติ และ ธปท.
ส่วนที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อประชาชน และสังคม
ส่วนที่ 3 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ส่วนที่ 4 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง

หมวดที่ 3 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กำหนดการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เช่น 
     - การคุ้มครองผู้ปฏิบัติตาม มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม 
     - การปรับปรุงข้อบังคับฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์
     - การติดตามสอดส่องการบังคับใช้และปฏิบัติตาม

หมวดที่ 4 ขั้นตอนการลงโทษ
กำหนดการดำเนินการเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และนำผลการฝ่าฝืนไปใช้ประกอบการเลื่อน แต่งตั้ง ย้าย หรือพิจารณาความดีความชอบด้วย

  • เอกสารประกอบ

  • เอกสารประกอบ