นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. ได้สื่อสารให้พนักงานทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่บนหลักการความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลและร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้ ธปท. เป็นองค์กรที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เป็นมาตลอดไปตามประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และไปเป็นตาม      

หลักธรรมาภิบาล ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผ่าน  line @ บ้านเลขที่ 273