หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สื่อมวลชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563