มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้าที่ดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลาง เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพระบบการชำระเงิน โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต่างมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ ธปท. เป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ธปท. ได้จัดทำมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงาน ธปท. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม จำนวน 7 มาตรการ ดังนี้

img

7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส