นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์

gov1

นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์​

ชื่อ นามสกุล  ​      นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์​​​​

วัน เดือน ปีเกิด     23 พฤษภาคม พ.ศ.2458

gov1

2474

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ จังหวัดเชียงใหม่

2476

สำเร็จประกาศนียบัตรมัธยมบริบูรณ์แผนกกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (ม.8) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

2477

เข้าศึกษาในโรงเรียนสามัญของเทศบาลนครลอนดอน

2478

เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน (London School of Economics and Political Science, University of London) 2481​

2481

สอบได้ทุนของกระทรวงการคลัง

2482

สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิตทางการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยลอนดอน

2483 - 2485

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกประจำกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หัวหน้ากองกู้เงิน สำนักงานธนาคารชาติไทย

1 มี.ค. 2486

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการกู้เงิน ฝ่ายการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 ธ.ค. 2490

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง

1 เม.ย. 2491​

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง

26 พ.ค. 2496​

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการ

26 เม.ย. 2499

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการช่วยผู้ว่าการ (ปัจจุบันเรียก ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

​1 ม.ค. 2508

ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

16 ส.ค. 2514 -​ 23 พ.ค. 2518

ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จนเกษียณอายุ

19 ก.ค. 2498 - 16 ม.ค. 2508

เป็นผู้จัดการทุนรักษาระดับอัตราแลกเป​ลี่ยนเงินตรา ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่างหาก ธนาคารแห่งประเทศไท​​ย เป็นคนแรก

16 ส.ค. 2514 - 24 พ.ค. 2518

เป็นกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการส่งเสริมการลงทุน

10 ธ.ค. 2516

เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

23 ธ.ค. 2516

เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ขอลาออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2517)

16 ก.ค. 2517

เป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

11 ส.ค. 2519 - 30 ส.ค. 2521

เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสุพัฒน์ สุธาธรรม) ในสมัยรัฐบาลนายธานินท์ กรัยวิเชียร

9 พ.ค. 2524

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทบวงมหาวิทยาลัย​​​