หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

gov1

​ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

ชื่อ นามสกุล  ​      ​ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

วัน เดือน ปีเกิด     ​28 กันยายน 2486

gov1

2492 - 2497

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

2498 - 2500

Gadebridge Park Preparatory School

2500 - 2504

Harrow School

2505 - 2508

Cambridge University (ปริญญาตรี เกียรตินิยม)(B.A.(Hons) Mech. Engineering, and Economics)

2511 - 2512

Kennedy School of Government, Harvard University (ปริญญาโท ทาง Public Administration)

2531 - 2532

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

เศรษฐกรโท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เศรษฐกรเอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้อำนวยการกองนโยบายภาษีอากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รองอธิบดีกรมสรรพากร

รองปลัดกระทรวงการคลัง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อธิบดีกรมสรรพสามิต

อธิบดีกรมสรรพากร

ปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (7 พ.ค. 2541 ถึง 30 พ.ค. 2544)

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวงราชการ 

กรรมการบริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประธานมูลนิธิ Outward Bound Thailand

กรรมการกฤษฎีกา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ นามสกุล    ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

สัญชาติ         ไทย

เชื้อชาติ         ไทย

ศาสนา          พุทธ

เกิดวันที่        28 กันยายน 2486

ชื่อบิดา         พล.ต.ม.จ.ฉัตรมงคล โสณกุล

ชื่อมารดา       พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุไรรัตน์ศิริมาน

ชื่อภรรยา       คุณหญิงบูลย์วิภา โสณกุล

บุตร - ธิดา     1. หม่อมหลวงมิ่งมงคล  โสณกุล

                 2. หม่อมหลวงอภิมงคล  โสณกุล

- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 
- กรรมการผู้ก่อตั้ง บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด 
- กรรมการ ค่าจ้าง
- กรรมการ เจรจากำหนดราคาแก๊ซธรรมชาติ
- กรรมการ องค์การคลังสินค้า
- ประธานกรรมการผู้ก่อตั้ง บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัทเกลือหินและโซดาแอซ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อาเซียนโซดาแอซ จำกัด
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการ ธนาคารแหลมทอง จำกัด
- รองประธานและประธานกรรมการบริหาร บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
- กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- ประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับสรรหาและการศึกษา
- ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (NPC)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.พ.)
- กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
- กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (TOC) 
- ประธานคณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ 
- กรรมการ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 
- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
- ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อ.บ.ส.)
- รองประธานกรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ก๊าซธรรมชาติไทย จำกัด
- กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล 
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกอินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ลส จำกัด 
- ประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการและประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
- กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
- ประธานกรรมการบริษัท ซีเคียวริคอร์ (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการ ศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2  
- ผู้แทนประเทศไทย กลุ่มวิสัยทัศน์เอเชีย – ยุโรป
- วุฒิสมาชิก
- ศาสตราภิชาน เงินกองทุนกาญจนาภิเษกสมโภช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการบริษัท เทรดสยาม จำกัด
- กรรมการแปรสภาพการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัดและการพัฒนาท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้อง

2511

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2513

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

2518

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

2523

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

2526

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

2528

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

2531

มหาวชิรมงกุฎ

2533

เหรียญจักรพรรดิมาลา

2536

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

2537

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

2540

ทุติยจุลจอมเกล้า

นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น

- ราชกรีฑาสโมสร

- สมาคมไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย

- สนามกอล์ฟปัญญา - รามอินทราและฮิลล์

- สโมสรสนามกอล์ฟโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เขาชะโงก)

- สมาคมรถโบราณคาสตรอล

- สนามกอล์ฟวิสต้า

- สนามกอล์ฟสุภาพฤกษ์

- สนามกอล์ฟปาล์ม ฮิลล์

- สนามกอล์ฟวินสัน

- สนามกอล์ฟสโมสรราชพฤกษ์

- Thai Country Club