นายชวลิต ธนะชานันท์

gov1

นายชวลิต ธนะชานันท์

ชื่อ นามสกุล  ​      ​​​​​นายชวลิต ธนะชานันท์

วัน เดือน ปีเกิด     2 กรกฎาคม 2473

gov1

2497

B.A. (Economics) เกียรตินิยมอันดับ 2 University of Manchester ประเทศอังกฤษ

2506

เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ

2514

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

2515

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

2518

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

2519

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

2527

รองผู้ว่าการ

6 มี.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2533

ผู้ว่าการ