หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์

gov1

​หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์

ชื่อ นามสกุล  ​      ​​หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์

วัน เดือน ปีเกิด     18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441​

gov1

2468

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเบอร์น ประเทศเยอรมนี

2518

ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495

ผู้ว่าการ

2469

นายเวร กรมบัญชาการ กระทรวงพาณิชย์

2472

​สารวัตรสหกรณ์ กระทรวงพาณิชยการ

2475

อธิบดีกรมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ กระทรวงพาณิชยการ

2477

ปลัดทบวงเกษตราธิการ

2478

​ปลัดกระทรวงเกษตราธิการ

2481

รักษาการตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและโลหกิจ

2485

​ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ

2485

รักษาการในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

2490

องคมนตรี

2518

ประธานองคมนตรี

2488

ผู้อำนวยการองค์การข้าว

2490

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการสหกรณ์

2491

​กรรมการข้าราชการพลเรือน

2493

กรรมการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

2496

ประธานคณะกรรมการดำเนินการทำผังเศรษฐกิจของประเทศ

2496

ประธานคณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ

2498

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น

2499

ประธานคณะกรรมการร่วมมือกับคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก

2501

ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าคณะปฏิวัติทางด้านเศรษฐกิจ

2502

ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

2503

ประธานคณะกรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2504

ประธานคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2504

อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

2506

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

2507

นายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

2510

ที่ปรึกษาพิเศษของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2510

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน

2512

อุปนายกสมาคมราชวิทยาลัย

2515

ประธานกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา

2517

นายกสมาคมราชวิทยาลัย