ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

gov1

ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล

ชื่อ นามสกุล  ​      ​​​​​ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล

วัน เดือน ปีเกิด     20 สิงหาคม 2495

gov1

2517

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519

Master of Engineering in Industrial Engineering  and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand

2521

Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.

2524

Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.

2546

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2554

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2524 - 2526

Research Fellow, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., U.S.A.

2526 - 2535

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ
- หัวหน้าหน่วย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

2535 - 2542

รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2542 - 2546

เลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2547 - 2553

กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2548 - 2552

ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จำกัด

2548 - 2553

ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

2553

รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

1 ต.ค. 2553 ​- 30 ก.ย. 2558

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

2557 - ปัจจุบัน​

กรรมการ  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน​

2557 - ปัจจุบัน​

กรรมการ  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2541 - 2543

กรรมการ  คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง

2541 - 2547

กรรมการพัฒนากฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2506 - 2527

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

2543 - 2546

กรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

2544 - 2546

ที่ปรึกษา  คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย

2544 - 2548

ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย

2544 - 2548

Trustee of Thailand Development Research Institute (TDRI)

2545 - 2546

คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง

2547 - 2553

ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

2553

ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย

2535

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

2538

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2543

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

2556

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

2554

รางวัล ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเอเชีย จัดโดย วารสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group

2555

รางวัล นักการเงินแห่งปี จัดโดย วารสารการเงินการธนาคาร

ดร.ประสาร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นคนที่ 22 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ดร. ประสาร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประสาร ได้ศึกษาปริญญาโทต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และต่อมาได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลเพื่อศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ ที่ Harvard University

หลังจากที่ได้เป็นนักวิจัยอยู่ที่ International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. เป็นระยะเวลา 2 ปี  ดร. ประสาร กลับมายังประเทศไทย โดยเริ่มต้นทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน  หลังจากนั้น ดร. ประสาร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน

นอกจากนั้น ดร.ประสาร ยังเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสังคมอีกหลายตำแหน่ง เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  อีกทั้งได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย (TBA) ทำให้มีประสบการณ์ครอบคลุมอย่างกว้างขวางในธุรกิจธนาคารและตลาดการเงิน

ดร.ประสาร ได้รับรางวัล Central Bank Governor of the Year for Asia จากวราสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group เมื่อเดือนกันยายน 2554 และได้รับรางวัลนักการเงินแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร เมิ่อเดือนธันวาคม 2555