นายเริงชัย มะระกานนท์

gov1

นายเริงชัย มะระกานนท์

ชื่อ นามสกุล  ​      นายเริงชัย มะระกานนท์

วัน เดือน ปีเกิด     10 มีนาคม 2485​

gov1

2510

B.A. (Money and Banking) Keio University, ประเทศญี่ปุ่น

2513

M.Sc. in Economics (Monetary Economics) London School of Economics and Political Science, ประเทศอังกฤษ

2532

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (ปรอ. 1) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2514

เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ

2516

หัวหน้าหน่วยภาวะธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ

2518

หัวหน้าหน่วยการเงินและการธนาคาร ฝ่ายวิชาการ

2519

หัวหน้าส่วนกำกับและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์

2523

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

2525

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

2527

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการธนาคาร

2530

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

2533

รองผู้ว่าการ

13 ก.ค. 2539 - 28 ก.ค. 2540

ผู้ว่าการ

รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ประธานคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

กรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

กรรมการบริหารคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย