นายเสนาะ อูนากูล

gov1

นายเสนาะ อูนากูล

ชื่อ นามสกุล  ​      นายเสนาะ อูนากูล​​​​

วัน เดือน ปีเกิด     24 กรกฎาคม 2474

gov1

2488

มัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จ.ชลบุรี

2490

เตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2494

ประกาศนียบัตรการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2497

ปริญญา B. Com. จาก Melbourne University ออสเตรเลีย

2500

ปริญญา M.A. (Econ.) จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา

2504

ปริญญา Ph.D. (Econ.) จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา

24 พ.ค. 2518 -​ 31 ต.ค. 2522

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

2516

สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

2515-2517

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2515-2516

เลขาธิการกลุ่มสหภาพรัฐสภาแห่งประเทศไทย

27 ม.ค. 2519

เป็นกรรมการเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์จำหน่ายต่อประชาชน

22 ต.ค. 2519

เป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)

26 เม.ย. 2520

เป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20 เม.ย. 2498

รักษาการผู้ชำนาญการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2503

เศรษฐกรส่วนวางแผนผังพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

2508

หัวหน้ากองเศรษฐกิจนิเทศก์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

2508

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ​​

2511

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ​​

2516

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฝ่ายวิชาการ กระทรวงพาณิชย์

2517 – 2518

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ