ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

gov1

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ชื่อ นามสกุล  ​      ​​​​​ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด     1 กุมภาพันธ์ 2508

gov1

2529

B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา

2534

M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

2537

Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

2529 - 2531

Business Analyst, McKinsey & Co., New York สหรัฐอเมริกา

​2541 - 2543

ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง

​2535 - 2541 / ​2544 - 2547

Senior Economist, World Bank, Washington DC สหรัฐอเมริกา

2548 - 2550

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2551

อนุกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

​กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

​2551 - 2552

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2552 - 2554

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

​2554 - 2555

กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

​2543 - 2560

Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 - ม.ค. 2561

​กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด

2555 - ก.พ. 2560

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา

2560 - มี.ค. 2563

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

2557 - ส.ค. 2563

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2557 - ก.ย. 2563

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2558 - ก.ย. 2563

กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2559 - ส.ค. 2563

กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก​รรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 24 และดำรงตำแหน่งกรรมการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดร.เศรษฐพุฒิ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และตลาดการเงิน ดร. เศรษฐพุฒิ เคยดำรงตำแหน่งในธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการขององค์กรชั้นนำของประเทศหลายแห่ง เช่น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงคณะกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วย

ก่อนทำงานที่ประเทศไทย ดร.เศรษฐพุฒิ ได้ทำงานที่ธนาคารโลก (World Bank) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และบริษัท แมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี ที่นิวยอร์ก หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากวิทยาลัยสวาร์ธมอร์ และในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล