นางธาริษา วัฒนเกส

gov1

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

ชื่อ นามสกุล  ​      ​ดร.ธาริษา วัฒนเกส ​​

วัน เดือน ปีเกิด     ​30 พฤศจิกายน 2492

gov1

2512

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2516

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ (Keio University) ประเทศญี่ปุ่น

2518

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ(Keio University) ประเทศญี่ปุ่น

2531

ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington University) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2542

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

2549

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2548 –2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2550

ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ (Keio University) ประเทศญี่ปุ่น

2518

เข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

2530

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิชาการ

2531 -​ 2534

เศรษฐกร ประจำกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2534 - 2536

รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

2539 - 2540

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายระบบการชำระเงิน

2540 - 2541

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน

2541 - 2542

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

2542 - 2544

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

2544 - 2545

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

2545 - 7 ต.ค. 2549

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

8 พ.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2553

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน

ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน

กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน (Financial Sector Assessment Program, FSAP) ของ IMF

กรรมการคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

กรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์

กรรมการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก

2544

ผู้นำดีเด่น ระดับบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

2549

งานวิจัยดีเด่นส่วนบุคคล เรื่อง "การเปิดเสรีและเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย" หลักสูตร วปม. รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2548 - 2549 สถาบันป้องกันราชอาณาจักร

ดร.ธาริษา วัฒนเกส ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2549   ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย นับแต่ปี 2518  ดร. ธาริษา มีส่วนรับผิดชอบหน้าที่งานหลักต่าง ๆ ของธนาคารกลาง ทั้งด้านงานวิจัยเศรษฐกิจ นโยบายและการกำกับดูแลภาคสถาบันการเงิน ระบบการชำระเงิน ปฏิบัติการด้านตลาดเงิน การบริหารเงินทุนสำรอง และนโยบายการเงิน โดย ดร. ธาริษา เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินมาตั้งแต่ปี 2544 และปัจจุบันเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ

ผลงานสำคัญชิ้นหนึ่งของ ดร. ธาริษา ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย คือ การพัฒนาระบบการชำระเงินให้ทันสมัยตั้งแต่เมื่อกว่าหนึ่งทศวรรษก่อน ยังผลให้เกิดระบบการโอนเงินรายใหญ่ที่มีการปรับกระทบยอดหักบัญชีกันทันที  (RTGS: Real-Time-Gross-Settlement) นับเป็นความริเริ่มที่มองการณ์ไกลซึ่งสามารถขจัดความเสี่ยงด้านการชำระเงินและหักบัญชี (Payment and Settlement Risks) เป็นระบบ RTGS ระบบแรกในทวีปเอเชีย  นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงิน โดยมุ่งลดการใช้ธนบัตรและเช็ค

หนึ่งเดือนหลังเกิดวิกฤตการเงินในปี 2540  ดร. ธาริษา ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสถาบันการเงิน รับผิดชอบการวางนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขวิกฤต ตลอดจนปฏิรูปมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังได้ปฏิรูปกระบวนการกำกับดูแลและยกระดับทักษะของเจ้าหน้าที่กำกับตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ในระหว่างปี 2546 ถึง 2547  ดร. ธาริษา ดูแลการจัดทำแผนแม่บทภาคสถาบันการเงินและนำออกใช้ในเวลาต่อมา  ซึ่งเปิดทางให้มีการจัดกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และลดจำนวนสถาบัน นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคสถาบันการเงินมากขึ้นอีก  ความสำเร็จในด้านการปฏิรูปและกำกับดูแลภาคสถาบันการเงินทำให้ ดร. ธาริษา ได้รับการยอมรับ และได้รับเชิญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการกำกับดูแลของประเทศสมาชิก ตามโครงการประเมินระบบการกำกับดูแลภาคการเงิน(FSAP) ของIMF และธนาคารโลก

ดร. ธาริษา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคโอะ (Keio University)ประเทศญี่ปุ่นและ เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน(Washington University, St.Louis) โดยนำการสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติ (Macroeconometric Model) ที่เน้นภาคการเงินเป็นพิเศษ  เขียนเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  นับเป็นผลงานแบบจำลองชิ้นหนึ่งในไม่กี่ชิ้นที่มีอยู่ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่แล้ว  ในช่วงปี 2531 ถึง 2534 ดร. ธาริษา ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเศรษฐกรที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในกรุงวอชิงตัน และในปี 2542 ได้เข้าเรียนหลักสูตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management Program) ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ดร. ธาริษา วัฒนเกส สมรสแล้ว มีธิดาหนึ่งคน งานอดิเรกคือ วาดภาพสีน้ำ และเล่นโยคะ