ดร.วิรไท สันติประภพ

gov1

ดร.วิรไท สันติประภพ​

ชื่อ นามสกุล  ​      ​​​​​ดร.วิรไท สันติประภพ​

วัน เดือน ปีเกิด     25 ธันวาคม 2512

gov1

2531

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2534

A.M. in Economics, Harvard University

Cambridge, MA, U.S.A.

2537

Ph.D. in Economics, Harvard University

Cambridge, MA, U.S.A.

2548

Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, U.S.A.​

2550

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557

Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย​

2537 - 2543

นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2541 - 2543

ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
(ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)

2543 - 2551

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ

2552 - 2556

รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - 2558

ที่ปรึกษา ​สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธาน BIS Central Bank Governance Group​

​กรรมการ International Monetary and Financial Committee (IMFC)

​​กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​

กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

กรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ​

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์​

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน BIS Asian Consultative Council

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​

กรรมการกำกับดูแลกิจการ องค์การอนามัยโลก

ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)​

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ​

ก​​รรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2532

รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2532-2537

รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

​2556

Eisenhower Fellowship

​2558

ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์​

2562

S.R. Nathan Fellowship

ดร.วิรไท สันติประภพ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 23 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดร.วิรไท เป็นนักเศรษฐศาสตร์มหภาค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในด้านการวางนโยบายเศรษฐกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และตลาดทุน

ในด้านนโยบายเศรษฐกิจ ดร.วิรไท เริ่มทำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ต่อมาในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย พ.ศ. 2540 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์และตลาดทุน ดร.วิรไท เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทชั้นนำของประเทศหลายแห่ง อาทิ บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม นั้น ดร.วิรไท ดำรงตำแหน่งในหลายองค์กร อาทิ กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา

ในปัจจุบัน ดร.วิรไท ดำรงตำแหน่ง กรรมการในหลายคณะกรรมการสำคัญ ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ ดร.วิรไท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกลุ่มธรรมาภิบาลของธนาคารกลาง (Central Bank Governance Group) ของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank of International Settlement: BIS) และดำรงตำแหน่งผู้ว่าการของประเทศไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และกรรมการใน International Monetary and Financial Committee ของ IMF รวมถึงเคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแห่งเอเชีย (Asian Consultative Council) ของ BIS และประธานสภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)

ดร.วิรไท สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังได้รับ Eisenhower Fellowship และ S.R. Nathan Fellowship