นายวิจิตร สุพินิจ

gov1

​​นายวิจิตร สุพินิจ

ชื่อ นามสกุล  ​      ​​นายวิจิตร สุพินิจ

วัน เดือน ปีเกิด     ​14 กรกฎาคม 2484

gov1

2509

B.A. (Economics and Social Studies with Hons Class 2 Division 2) University of Manchester ประเทศอังกฤษ

2515

M.A. (International and Foreign Economics Ad) Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2532

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2509

เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ

2515

หัวหน้าเศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ

2516

หัวหน้าหน่วยการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

2518

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

2519

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการต่างประเทศ

2521

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการต่างประเทศ

2529

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการธนาคาร

2531

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

2533

รองผู้ว่าการ

1 ต.ค. 2533 - 1 ก.ค. 2539

ผู้ว่าการ