ร่วมงานกับ ธปท.

มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลักของประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจ เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มั่นคง

Life@BOT

Life@BOT

ทำงานที่แบงก์ชาติเป็นอย่างไร?

 

ที่นี่ เราส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) เน้นการเสริม
สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ดูชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
t1

t

t2

t2

Life@BOT

ทำงานที่แบงก์ชาติเป็นอย่างไร?

 

ที่นี่ เราส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance)

เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ดูชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ

ธปท. มองหาคนที่จะมาร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง

ธปท. มองหาคนเก่ง คนดี และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์เพื่อเป็นส่วน สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความ เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

สมัครงานและทุน

ทำงานที่แบงก์ชาติจะให้ประสบการณ์เหนือความคาดคิด ได้ใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย และสบายใจกับการดูแล

สมัครงาน