การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ธปท. จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 

ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

ภาวะโลกร้อนส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงน้ำท่วมง่ายขึ้น หรือคลื่นความร้อนรุนแรงในต่างประเทศ เช่น ยุโรป มาจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อผู้คนและการดำเนินชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 

 

ความเสี่ยง

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความเสี่ยง 2 ประเภท คือ 

ความเสี่ยงเชิงกายภาพ (physical risk) คือความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากภัยภิบัติด้านภูมิอากาศ เช่น ร้อนจนเกิดไฟป่า พายุ น้ำท่วม เป็นต้น 

ความเสี่ยงช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition risk) คือความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนนโยบาย กฎเกณฑ์ในการที่จะไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ หรือทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในบางธุรกิจ