แรงจูงใจ

การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)

1. การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)

2. การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)

3. การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)

แรงจูงใจ 2

การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS)

การสำรวจของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) ซึ่งเป็นธนาคารสําหรับธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหว่างประเทศในปี 2564 พบว่า ธนาคารกลางทั่วโลกสนใจศึกษา Retail CBDC มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาแตกต่างกัน สำหรับประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือประเทศกำลังพัฒนา (Emerging markets: EMs) สนใจใช้ Retail CBDC เพื่อทดแทนหรือลดการใช้เงินสด เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินในประเทศ เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมชำระเงิน และเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัล ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว (Advance economies: AEs) ส่วนใหญ่สนใจใช้ Retail CBDC เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมชำระเงิน