เรื่อง  ผลการทดสอบการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางมาใช้สำหรับการโอนเงิน ระหว่างประเทศภายใต้โครงการ mBridge และการดำเนินโครงการในระยะถัดไป

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 58/2565

เรื่อง  ผลการทดสอบการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางมาใช้สำหรับการโอนเงิน
ระหว่างประเทศภายใต้โครงการ mBridge และการดำเนินโครงการในระยะถัดไป

​นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Central Bank of the United Arab Emirates: CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Digital Currency Institute of the People’s Bank of China: PBC DCI) โดยการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements Innovation Hub: BISIH) ณ ฮ่องกง ทดสอบการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในระดับสถาบันการเงิน (Wholesale CBDC) ใน 4 สกุล มาใช้โอนและแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศในธุรกรรมจริงเป็นครั้งแรกของโลก ภายใต้โครงการ Multiple Central Bank Digital Currency Bridge (mBridge) ที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 ในปี 2564

การทดสอบโครงการ mBridge เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน 2565 โดยครอบคลุมการทำธุรกรรม 3 ประเภท ได้แก่ (1) การออกใช้ CBDC (issuance) ของธนาคารกลาง และแลกคืน CBDC (redemption) กับธนาคารกลาง (2) การโอน CBDC ระหว่างประเทศ ด้วยเงินสกุลท้องถิ่นหรือสกุลปลายทางที่มีอยู่ (Cross-border CBDC payment) ผ่านธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)และ (3) การแลกเปลี่ยน CBDC สองสกุล ระหว่าง ธพ. (Cross-border exchange of CBDC) ทั้งนี้ ในการทดสอบ มี ธพ. เข้าร่วมทั้งหมด 20 ราย จากทั้ง 4 ประเทศ โดยเป็น ธพ. จากประเทศไทยจำนวน 5 ราย1 ซึ่งมีธุรกรรมระหว่างประเทศจำนวน 164 ธุรกรรม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (เทียบเท่า 827 ล้านบาท)2  

จากผลการทดสอบพบว่า การทำธุรกรรมโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศบนระบบ mBridge ด้วย CBDC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการโอนเงินระหว่างประเทศได้เทียบกับระบบในปัจจุบัน โดยลดการพึ่งพาธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (correspondent banks) ซึ่งช่วย (1) ลดระยะเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศลงเหลือเป็นหลักวินาที (จากเดิมเฉลี่ย 3-5 วัน) (2) ลดต้นทุนการทำธุรกรรมการโอนเงิน (3) ลดความเสี่ยงด้านการชำระดุล (settlement risk) และ (4) เอื้อต่อการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการ mBridge เพิ่มเติมได้ในรายงาน "Project mBridge: Connecting economies through CBDC"

ในระยะต่อไป การดำเนินโครงการ mBridge จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบและคุณสมบัติต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับคำนึงถึงนัยยะต่อการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ โดย ธปท. จะพิจารณาความเหมาะสมในการขยายขอบเขตการพัฒนาและทดสอบในบริบทของการนำมาใช้จริงต่อไป 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2565

รายงาน Project mBridge: Connecting economies through CBDC สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมงานสกุลเงินดิจิทัล
โทรศัพท์ : 02 356 7077
E-mail : DigitalCurrencyTeam@bot.or.th 

-------------------------------------------------
1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)
2) ธุรกรรมระหว่างประเทศของ ธพ. ที่เข้าร่วมทั้งหมด โดยไม่รวมธุรกรรมประเภทการออกใช้ CBDC ของธนาคารกลาง และแลกคืน CBDC กับธนาคาร