​พระราชบัญญัติให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. 2514

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. 2514 กฎหมายที่กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการแทนรัฐบาลเพื่อถือประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก อ่านต่อ

พ.ร.บ. ให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th