​พระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. 2498

สรุปสาระสำคัญ

พระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. 2498 กฎหมายฉบับนี้มีเพื่อจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นเพื่อทำการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศในตลาด เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวอันผิดปกติของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในท้องตลาด และเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพเหมาะสมแก่เศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนการค้าต่างประเทศของประเทศ การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากทุนสำรองเงินตราส่วนที่เกินจำนวนธนบัตรออกใช้ให้ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของเงินตราตามความมุ่งหมายของเงินทุนสำรองที่มีขึ้นไว้ นอกจากนี้กำหนดให้มีการจำหน่ายหักล้างทางบัญชีอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการตีราคาทุนสำรองใหม่ด้วย               

พ.ร.ก. จัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th