​พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2505

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติการโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2505 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นได้ทำบันทึกความตกลงว่าด้วยเงินเย็นพิเศษกับประเทศไทย เพื่อกู้ยืมเงินบาทจากรัฐบาลไทย เพื่อใช้จ่ายด้านยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยของกองทัพ โดยตกลงชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวด้วยสกุลเงินเย็นพิเศษ (สกุลเงินตราที่ไม่มีธนบัตรหรือเงินตราที่เป็นรูปธรรม แต่กำหนดขึ้นเพื่อใช้สำหรับคิดคำนวณชำระค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศ โดยคำนวณอัตราเทียบเท่าเงินเย็นปกติของญี่ปุ่น) และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง รัฐบาลญี่ปุ่นได้ชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระเป็นเงิน 9,600 ล้านเย็น ให้แก่รัฐบาลไทย ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

​พ.ร.บ. การโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th