​พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2498  รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ.2498 โดยกำหนดให้จัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Equalization Fund) มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้มีเสถียรภาพเหมาะสมแก่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศตลอดจนการลงทุนหาผลประโยชน์ ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามาทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีทุนรักษาระดับฯ อีกต่อไป จึงได้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2550 อัตราแลกเปลี่ยน

 

พ.ร.บ. ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th