​พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน (สง.) โดยเรียกเก็บเงินจาก สง. นำสะสมไว้ในกองทุนคุ้มครองเงินฝาก เพื่อจ่ายคืนผู้ฝากเงินเมื่อ สง. นั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งทำหน้าที่ติดตามฐานะการดำเนินงานของ สง. หาก สง. ใดประสบปัญหา จะเข้าร่วมเป็นกรรมการควบคุมฯ ร่วมกับ ธปท. และเมื่อ สง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะทำหน้าที่จ่ายคืนเงินฝาก และชำระบัญชี สง. ที่ปิดกิจการต่อไป

พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th