พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

สรุปสาระสำคัญ

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541  ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินอย่างรุนแรง อันมีผลกระทบต่อความมั่นใจและระบบการเงินของประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและรับภาระทางการเงินจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้น จึงมี พ.ร.ก. ให้กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ

พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

ไม่มีข้อมูลที่ระบุ

หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งที่ LegalAdvisor-MNG@bot.or.th