การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ​(ร่าง) หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการทำธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารพาณิชย์

-679 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ
 • กำหนดเป็นหลักการ (principle-based) สำหรับการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกในการลงทุนแก่นักลงทุนและผู้เล่นในตลาด
 • ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีตัวแปรอ้างอิงและคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้เป็นการทั่วไป หากธนาคารพาณิชย์สามารถประเมินมูลค่ายุติธรรม บริหารความเสี่ยง และดำรงเงินกองทุนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • กำหนดให้มีการดำรงเงินกองทุนด้านตลาดส่วนเพิ่มสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงใหม่ ๆ (residual risk add-on) 

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

27 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2565

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการทำธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลธุรกรรมอนุพันธ์สามารถสนับสนุนพัฒนาการของธุรกรรมอนุพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองลูกค้าได้เร็วขึ้น ตรงความต้องการ โดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ และลูกค้าได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามความรู้ความเข้าใจ

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1
Email : PR2-RPD1@bot.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  27 ก.ค. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการทำธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารพาณิชย์

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

  PR2-RPD1@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

 • (ร่าง) หลักเกณฑ์

  27 ก.ค. 2565

  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการทำธุรกรรมอนุพันธ์ของธนาคารพาณิชย์

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

  PR2-RPD1@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

 • แบบรายงาน

  คำอธิบายแบบรายงานยอดคงค้างตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

  PR2-RPD1@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

 • แบบรายงาน

  แบบรายงานยอดคงค้างตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

  PR2-RPD1@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1
Email : PR2-RPD1@bot.or.th

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *