การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

-613 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินเพิ่มเติม  รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม เป็นมาตรฐาน โดยยังคงมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

29 กันยายน - 18 ตุลาคม 2565

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform) และผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประเด็นต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เหมาะสม เป็นมาตรฐาน โดยยังคงมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ เช่น มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการดูแลข้อมูลของลูกค้าโดยเฉพาะในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การขอความยินยอมจากลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจ้งข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงนิยามคำว่า “ลูกค้า” ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกประเภท

 

ธปท. จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยโปรดให้ความเห็นในแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและส่งกลับมาที่ งานนโยบายการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ทางอีเมล MC-Policy-FCD@bot.or.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานนโยบายการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
Email : MC-Policy-FCD@bot.or.th

 • เอกสาร

  29 ก.ย. 2565

  (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)

  ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

  MC-Policy-FCD@bot.or.th

  ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *