การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ แนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ฉบับแรก

-528 วัน

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ธปท. ได้จัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็น (Consultation Paper) เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) เพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี การให้บริการดิจิทัล และการใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เข้ามาให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล ด้วยต้นทุนด้านพนักงาน อาคารและสถานที่ที่ลดลง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและครบวงจรขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับผู้ใช้บริการรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอหรือตรงความต้องการ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

โทรศัพท์: 02-283-6878, 02-283-5376

ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย