การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการแก้ไข กรณีกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศมีลักษณะต้องห้าม

เหลือเวลาอีก -396 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธปท. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยโปรดให้ความเห็นในแบบสอบถามและส่งกลับมาที่ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาง Email: FOG_ECST@bot.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

11 - 26 เมษายน 2566

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศตามโครงการปฏิรูปกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เช่น ให้ใบอนุญาตสามารถใช้ได้กับสาขาหรือช่องทางให้บริการทุกแห่งของผู้ประกอบธุรกิจ และให้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อทดสอบการให้บริการด้วยนวัตกรรมใน sandbox เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจและรองรับเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งกำหนด fit and proper ของผู้ประกอบธุรกิจ กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 

เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่พบปัญหาในทางปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของบุคคลข้างต้นให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด จึงอาจไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันภายในกำหนดเวลาเดิม

 

ดังนั้น  ธปท. จึงได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อขยายเวลาดำเนินการแก้ไขกรณีกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงกำหนด ออกไปอีก 180 วันนับแต่วันครบกำหนดเดิม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากปัญหาในทางปฏิบัติข้างต้น

 

ธปท. จึงได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อขยายเวลาดำเนินการแก้ไขกรณีกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงกำหนด ออกไปอีก 180 วันนับแต่วันครบกำหนดเดิม เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจอันเนื่องมาจากปัญหาในทางปฏิบัติข้างต้น

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัฒนานโยบายการกำกับดูแล และ งานนโยบายสินเชื่อรายย่อย ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน
Email : RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

 • เอกสาร

  11 เม.ย. 2566

  (ร่าง) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการแก้ไข

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

 • ผลการรับฟังความคิดเห็น

  ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

  RPD-RPD@bot.or.th และ RLP-RPD@bot.or.th

  ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

* ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย *