ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประกาศการส่งข้อมูลสินเชื่อเพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

-246 วัน

Public hearing

สรุปสาระสำคัญ

ธปท. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กำหนดให้สถาบันการเงินจัดทำและส่งรายงานข้อมูลในรูปแบบชุดข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล ตามรายละเอียดชุดข้อมูลและระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินรายงานตามเอกสารประกอบการรายงานข้อมูล ซึ่งเผยแพร่บน BOT Website www.bot.or.th  รวมถึงข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร้องขอ โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า รวมถึงระเบียบอื่นใดที่กำหนดขึ้นเพื่อมาทดแทนระเบียบดังกล่าว

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงภาระของสถาบันการเงินในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน การวิเคราะห์เชิงลึกในการติดตามความเสี่ยง และดูแลเสถียรภาพระบบสถาบัน ซึ่งมีปริมาณข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนและเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย

ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับรูปแบบการรายงานชุดข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลให้มีความละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น และให้มีมุมมองที่ใกล้เคียงกับการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันการเงิน รวมทั้ง ทบทวนการลด ละ เลิก การรายงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ตอบโจทย์การกำกับดูแลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปัจจุบัน เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในอนาคตของสถาบันการเงินในการจัดเตรียมข้อมูลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ถาม - ตอบข้อสงสัย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนจัดการข้อมูลภาคการเงิน สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-22835119 หรือ E-mail : FIDataTeam@bot.or.th

 • เอกสาร

  (ร่าง) ประกาศเรื่อง การส่งรายงานข้อมูลระบบบริหารข้อมูล (Data Management System : DMS)

  ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  FIDataT@bot.or.th

  ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

 • เอกสาร

  (ร่าง) ประกาศการส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการกํากับดูแลสถาบันการเงิน (Regulatory Data Transformation : RDT Credit)

  ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  FIDataT@bot.or.th

  ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

 • ผลการรับฟังความคิดเห็น

  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องต่อร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

  ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

  FIDataT@bot.or.th

  ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์