การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พิธีปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline : BNO) ผ่านระบบ BAHTNET Lite สำหรับผู้ใช้บริการบาทเนต

-278 วัน

ช่วงเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็น

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 

 

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุวินาศภัยหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่ทำให้ ธปท. ไม่สามารถให้บริการระบบบาทเนตได้โดยสิ้นเชิง เช่น การถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) การก่อการร้าย ภัยพิบัติรุนแรง เป็นต้น  ธปท. จึงได้จัดทำพิธีปฏิบัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของผู้ใช้บริการบาทเนตและ ธปท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินการกรณีระบบบาทเนตไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง (BAHTNET Offline)  รวมถึงการประสานงานระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การชำระเงินระหว่างสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากสถานการณ์เหตุขัดข้องฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักพัฒนาธุรกิจชำระเงินและพันธบัตร ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
Email: BNO-PBD@bot.or.th

ธปท.จะเก็บรักษาความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศเท่านั้น ทุกความคิดเห็นที่มีต่อร่างประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย